پنجره دوجداره لولایی دوحالته

پنجره دوجداره لولایی دوحالته پنجره دوجداره لولایی دوحالته UPVC نوعی از پنجره لولایی است که حالت بازشو آن روی دو محور افقی و عمودی توسط یک دستگیره است. در واقع علاوه بر حالت لولایی که به صورت افقی یا از بغل باز می شود می توان با چرخش دستگیره به  سمت بالا پنجره را به صورت عمودی یا […]