حفاظ استیل پنجره مدرن | سرادر

حفاظ استیل چیست ؟ حفاظ استیل پنجره مدرن  | به سازه های یکپارچه ای که از جنس استیل مقاوم بوده. و از قطعات مقاوم به منظور حفاظت از ورود افراد غیرمجاز و خطر پرت شدن افراد و یا وسایل ساخته شده، حفاظ استیل گفته می شود. حفاظ استیل می تواند از عبور سارقین به ساختمان […]