درب داخلی
درب داخلی
درب داخلی

یکی از مهمترین موارد درطراحی و فضاسازی ساختمانهادرب داخلی ساختمان میباشد.چرا که در طول عمر مفیدساختمان کلیه مبلمان و المانهای محیط بایستی با آن هماهنگ باشند. ودر صورت نیاز به تعویض بایستی زمان و هزینه قابل توجهی صرف نماییم.به همین دلیل پیشنهاد میکنیم تابه طور کامل با انواع مختلف دربهای داخلی آشنا شده تا جهت خرید به راحتی توانایی تصمیم گیری داشته باشید.